FORRETNINGSBETINGELSER 

Nedenstående almindelige forretningsbetingelse er betingelser for levering af hjemmesidesystem og eller webshopsystem og hosting og grafisk design finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Umage Interactive ApS CVR nr. 41189967 (i det følgende benævnt Umage) i forbindelse hermed. 

Umage er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører. 

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, oppetid, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er omtrentlige. 

PRISER

Umage har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste eller aftalte pris mellem parterne, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. 

Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandørpriser og andre forhold, som Umage ikke selv er herre over.
 Opgivne priser er ab Umage’s adresse, og er eksklusive moms, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, licenser, arbejdslønninger og transportudgifter m.v. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. førnævnte, for allerede indgåede aftaler.  

BETALING

Betaling skal erlægges inden for den på faktura angivne dato. Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er Umage berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Umage vil kunne opkræve inkasso-omkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. 

Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Umage‘s forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. 

HJEMMESIDE

Efter Kundens tiltrædelse af nærværende aftale påbegynder Umage udarbejdelse af hjemmeside til Kunden i et CM-system ud fra drøftelser mellem parterne. Kunden er pligtig at levere eget materiale i form af fx billeder, varemærker og tekst til hjemmesiden, hvorefter Umage udarbejder hjemmesiden. Opfylder Kunden ikke pligten til at aflevere eget materiale, udarbejder Umage hjemmesiden efter eget skøn. Efter Umage har udarbejdet hjemmesiden, skal Kunden inden 10 dage fra meddelelse herom give Umage besked såfremt der ønskes foretaget mindre uvæsentlige rettelser uden at dette medfører ekstra betaling. Hjemmesiden anses for godkendt ved fremsendelse heraf fra Umage. 

Hjemmesiden opsættes til at henvise til et af Kunden valgt domænenavn, uden at Umage har rådgivet Kunden omkring lovligheden heraf. 

Ønsker Kunden at tilkøbe betalingssystem til hjemmesiden, skal Kunden ligeledes godkende og har selv ansvaret for at opfylde de af Nets Tellers (tidligere PBS) opstillede betingelser for onlinehandel via internettet. Umage garanterer ikke for funktionaliteten af betalingssystemer til hjemmesiden. 

Kunden er til enhver tid forpligtet til at have valid backup af de data som Kunden har uploadet til Umage, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud hos UmageUmage garanterer ikke nogen minimum oppetid på den udarbejdede hjemmeside. 

BRUG

Udlevering af kildefiler: Når det enkelte job er udført, og betaling herfor er registreret, udleverer Umage gerne kildefiler i form af InDesign-, Illustrator eller Photoshopfiler (ved udlevering af mange filer, kan der beregnes et administrations-gebyr, til dækning af tidsforbruget herfor). Evt. stockphotos anvendt i opgaven udleveres ikke, da disse er indkøbt af Umage udelukkende til brug for anvendelse i den på gældende opgave. Kunden er altid velkommen til selv at levere stockphotos til de enkelte opgaver. 

SUPPORT

Umage yder support vedrørende den udarbejdede hjemmeside, Al support, herunder grafiske rettelser, og rettelser indenfor og udenfor CM-systemet faktureres til Kunden med en timepris på kr. 999,- efter medgået tid. 

HEMMELIGHOLDELSE

Umage og Kunden er forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand eller ikke kan defineres som en erhvervshemmelighed, jf. definitionen i Markedsføringslovens § 19. Parternes hemmeligholdelses- forpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt. 

REKLAMATION OG MANGLER

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er Umage ansvarlig for programmerings- eller opsætningsfejl, forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos Umage eller disses ansatte eller underleverandører. Reklamationer er kun gyldige såfremt disse er fremsat via Umage‘s online support system eller mailsystem. 

Såfremt Umage er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er Umage berettiget til, efter eget valg, enten at omprogrammere eller ændre i opsætning, som viser sig mangelfulde.
 Kunden må ikke foretage mangeludbedring medmindre Umage skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden hvorpå der skal foretages mangeludbedring. 

Kunden opfordres til, straks når det solgte er kommet kunden i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal kunden skriftligt inden 10 hverdage fra leveringen at regne meddele Umage dette. Efter udløbet af 10-dages fristen kan manglen ikke påberåbes. 

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. 

Umage‘s forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger usædvanlig brug eller brug i strid med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos kunden eller anvendelse i strid med Umage instruktioner, ændringer foretaget uden Umage’s skriftlige godkendelse, kundens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor Umage’s kontrol. Umage er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra Umage. 

Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et servicegebyr på DKK 465,00 pr. påbegyndt time blive faktureret Kunden. 

LEVERINGSTID

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transport hindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, nedbrud på internet eller forsyningslinjer, eller årsager udenfor Umage’s kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. 

Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da Umage har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra kunden. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. 

Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Umage, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og Umage herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra kundens side. 

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. 

OPHAVSRET M.V.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er Umage’s ejendom, og må ikke uden Umage’s skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, beregninger og løsninger m.v., som Umage har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres. 

Ophavsretten til det af Umage udarbejdede materiale tilhører Umage indtil materialet er betalt. Kunden må således ikke anvende materialet i strid med Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven, og har alene retten til det af Kunden uploadede materiale som Umage ikke har udarbejdet. Ved aftalens ophør nedtages hjemmeside af Umage og Kunden har ikke længere ret til at anvende denne med mindre tilgodehavende er betalt, som aftalt kontraktligt. Uberettiget brug af hjemmesiden i strid med Ophavsretsloven og Markedsføringsloven vil blive imødegået af fogedforbud og krav om betaling af rimeligt vederlag og erstatning. 

PRODUKTINFORMATIONER, RÅDGIVERANSVAR

Umage er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til kundens brug.
 Ansvar herudover påtager Umage sig kun, hvis Umage har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til kunden i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en Kunden, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Umage har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Umage påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som Umage besad på rådgivnings tidspunktet om genstanden for rådgivningen. Umage’s rådgivning ydes på basis af Umage’s leverandørers opgivne data, og Umage dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang Umage’s leverandører yder Umage erstatning herfor. 

Konstateres der fejl i den af Umage sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal kunden uden unødigt ophold, straks efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette Umage.
 Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter Umage alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af Umage’s fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, kunden burde have underrettet Umage. 

Ved rettidig reklamation yder Umage kunden ny, vederlagsfri rådgivning. Umage hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Umage‘s ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til kunden. 

FORCE MAJEURE

Umage er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Umage’s underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Umage ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Umage berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftale helt eller delvist. 

PRODUKTANSVAR

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 261 af 20. marts 2007 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. 

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Umage eller dens samarbejdspartnere, tilhører Umage. Dette gælder også, selvom materialet er fremstillet ud fra instruks fra kunden og/eller tilpasset kundens ønsker og behov. Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, kræves en særskilt skriftligt aftale med Umage. 

LOVVALG OG VÆRNETING

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som rette værneting. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.
 Umage kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus. 

Kunden erklærer sig bekendt med Umages generelle handelsbetingelser. 

ØVRIGT

Umage kan til enhver tid frit overdrage nærværende aftale uden samtykke fra Kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan ændres uden varsel, og vil være tilgængelige på denne side.